Hỏi đáp trực tuyến

Đơn vị trả lời
Chủ đề
Thời gian đặt câu hỏi
Từ
đến
Tiêu đề câu hỏi
Người hỏi
Tìm kiếm
Hủy bỏ
Tổng số câu hỏi 18
STT Câu hỏi đã trả lời Người hỏi Ngày trả lời
1 Chế độ Viên chức Nguyễn Thanh Tuấn 09:33 01/04/2019
2 Bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động về Phòng Giáo dục và Đào tạo Đinh Tấn Hoàng 08:37 14/03/2018
3 Chế độ ưu đãi đối với công chức xã an toàn khu Nguyễn Phương 09:02 26/09/2017
4 Điều kiện thuyên chuyển giáo viên Nguyễn Phương 08:57 26/09/2017
5 Chế độ công tác phí cho giáo viên Nguyễn Huy Thanh Hòa 09:52 04/07/2017
6 Đánh giá phân loại viên chức Phạm Thị Thanh Huyền 09:51 04/07/2017
7 Quyền lợi của giáo viên mầm non ngoài biên chế hưởng hỗ trợ ngân sách tỉnh Kim Ngân 09:50 04/07/2017
8 Chế độ tuyển dụng thu hút Nguyễn Khánh 09:49 04/07/2017
9 Chế độ cán bộ chuyên trách cấp xã Phùng Văn Tân 09:48 04/07/2017
10 Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách tiếp công dân Nguyễn Duyên 02:42 04/05/2017
Hiển thị 1 đến 10 của 18 bản ghi