Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi BHYT

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Người hỏi: Nguyễn Thị Lai

Tôi là công nhân viên chức có thẻ BHYT mã HC4 và đồng thời có thẻ BHYT mã BT2 do tôi bị bệnh hiểm nghèo. Tôi muốn hỏi tôi muốn chuyển đổi mã thẻ từ HC4 sang mã BT2 có được không?


STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời câu hỏi của ông(bà) Người hỏi: Nguyễn Thị Lai hỏi về Thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi BHYT như sau: 

Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”. 
Tại Khoản 2, Điều 22 Luật BHYT quy định “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.
Như vậy, nếu bà Lai thuộc 2 đối tượng tham gia BHYT là đối tượng HC4 và đối tượng BT2 thì bà đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên xác định quy định tại Điều 12 Luật BHYT là HC, mã quyền lợi được hưởng theo quyền lợi BHYT cao nhất.