Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Chế độ hưởng phụ cấp công vụ

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Nguyễn Thị Bình

Tôi xin hỏi công chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp có đúng không? Những công chức này có được hưởng phụ cấp công vụ 25% không?

 

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Sở Nội vụ

Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của ông(bà) Nguyễn Thị Bình hỏi về Chế độ hưởng phụ cấp công vụ như sau: 

Khoản 2, Điều 4, Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quy định: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 Quy định những người là công chức nêu rõ: “Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện’’ là công chức.
Vậy, Chỉ những người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động mới là công chức. Những người không phải là công chức thì sẽ không được hưởng phụ cấp công vụ 25%.