Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Điều kiện được cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke khi có hộ liền kề sinh sống

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Ngô Thị Thùy

Một gia đình liền kề các hộ dân cư đang sinh sống từ trước muốn được cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke (hiện nay không có hộ liền kề kinh doanh dịch vụ này) thì phải có những điều kiện nào?

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trả lời câu hỏi của ông(bà) Ngô Thị Thùy hỏi về Điều kiện được cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke khi có hộ liền kề sinh sống như sau: 

1. Hiện nay, điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke được quy định tại Nghị định sô 142/2018/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch như sau: 
- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ ,20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điêu kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ; 
- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó Với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
2. Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019, điều kiện kinh doanh karaoke được quy định tại Nghị định sô 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường như sau:
-  Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doạnh được thành lập theo quy định của pháp luật. 
-  Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống chảy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện vê an ninh, trật tự đôi với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
-  Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lện, không kể công trình phụ. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).