Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Ngô Thị Thùy

Thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke gồm những gì?

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trả lời câu hỏi của ông(bà) Ngô Thị Thùy hỏi về Thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke như sau: 

 1. Hiện nay, thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công  chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke bao gồm:
-  Đơn đề nghị Cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng; 
-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).”
b) Số bộ hồ sợ cần nộp là 01 bộ.
c) Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điệnn đến bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (đối với trường hợp có địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke tại các huyện); nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke tại thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ).
d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ được phân cấp có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do” 
2. Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019, thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường quy định như sau: 
a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke; 
- Bản sao có chứng thực thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc bản sao có xuất trình bản chính (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 
b) Số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.
c) Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến bộ phận Tiếp nhận hồ sơ Và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (đối với trường hợp có địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke tại các huyện); nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke tại thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ).

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao Và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ được phân cấp cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do”.