Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Thuế thu nhập cá nhân

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Lê Thị Thanh Mai

Năm 2002, gia đình tôi có mua một mảnh đất tại huyện Tam Nông (đã có giấy chứng nhận năm 2000) và có hợp đồng chuyển nhượng do xã làm. Tuy nhiên, đến nay mới có điều kiện làm thủ tục sang tên.
Tôi xin hỏi, như vậy thì căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân là giá đất năm 2002 hay giá đất năm 2017?

 

Tôi xin cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Cục Thuế tỉnh

Cục Thuế tỉnh trả lời câu hỏi của ông(bà) Lê Thị Thanh Mai hỏi về Thuế thu nhập cá nhân như sau: 

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ có ý kiến như sau: 
Căn cứ Khoản 5 Điếu 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định thu nhập chịu thuế của cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: 
“a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; 
b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai”; 
Căn cứ Khoản l (a,b), Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điếu 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: 
“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.
1. Giá chuyển nhượng
a) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. 
Trường hợp trên hợp đồng chuyến nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng;
b) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điếm chuyển nhượng. 
Trương hợp trện hợp đồng chuyển nhuợng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyến nhượng đất là giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điếm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.
Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp UBND cấp tỉnh không có quy đinh giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy đinh của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.
2. Thuế suất:
Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.” 
Theo các quy định nêu trên, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyến nhượng từng lần (bao gồm đất, tài sản trên đất và quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, kế cả nhà ở hình thành trong tương lai) và thuế suất. Giá chuyến nhượng đất là giá ghi trên hợp đồng chuyến nhượng tại thời điếm chuyển nhượng, nếu trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điếm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai. Giá chuyến nhượng tài sản gắn liền với đất là phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.
Trường hợp UBND tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định cúa Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.