Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu đề câu hỏi

Văn bản quy định các vùng, khu vực, các xã được miễn giảm lệ phí truớc bạ đất ở, tiền sử dụng đất cho hộ là đồng bào dân tộc thiểu số

Nội dung câu hỏi

Người hỏi : Hoang Giang

Kính gửi: Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ Em xin hỏi câu hỏi như sau: - Tại khoản 26, Điều 5, Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định: “Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ 26. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong đó: - Hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số là các cá nhân và hộ gia đình, trong đó vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng là người dân tộc thiểu số. - Vùng khó khăn được xác định theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.” - Tại khoản 2, Điều 13 Thông tư ngày 16/6/2014 hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định: “ Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau: ....... 2. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.” Vậy em xin hỏi: 1. Văn bản quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo là văn bản nào? 2. Văn bản quy định vùng khó khăn; Văn bản quy định các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. là văn bản nào? Rất mong được Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1

Đơn vị trả lời : Các đơn vị khác

Các đơn vị khác trả lời câu hỏi của ông(bà) Hoang Giang hỏi về Văn bản quy định các vùng, khu vực, các xã được miễn giảm lệ phí truớc bạ đất ở, tiền sử dụng đất cho hộ là đồng bào dân tộc thiểu số như sau: